Choď na obsah Choď na menu
 


Harmonogram denných aktivít

20. 9. 2016

ČAS

ČINNOSTI

 

6. 30 - 7. 00

 

Otvorenie MŠ, schádzanie detí 

hry a činnosti podľa výberu detí

 

7. 00 - 8. 45

 

Hry a  činnosti podľa výberu detí ( podľa priania a predstáv detí; navodené, priamo i nepriamo usmerňované); individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity;cielené vzdelávacie aktivity; individuálne jazykové chvíľky

Ranný filter a ranný kruh– rozhovory, spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

Zdravotné cvičenie

 

8. 45 - 9. 00

 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

Desiata (stolovanie)

 

9.00 - 9. 45

 

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity ( zamerané na výchovno vzdelávaciu oblasť:  jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, umenie a kultúra,človek a spoločnosť, človek a príroda, človek a svet práce, zdravie a pohyb ) zamerané na rozvoj všetkých oblastí osobnosti dieťaťa; aktivity realizované formou hier, (ktorých edukačný zámer vychádza zo ŠkVP a ŠVP)

 

9.45 - 11. 45

 

Pobyt vonku – plnenie pedagogických, rekreačných a zdravotných funkcií počas vychádzok, na školskom dvore, v záhrada (spontánne pohybové aktivity)

 

11.45 - 14.00

 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

Obed (stolovanie)

Odpočinok

 

14.00 - 14.30

 

Zdravotné cvičenie

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

Olovrant (stolovanie)

 

14.30 - 16.00

 

Odpoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa výberu detí do postupného odchodu detí domov ( podľa priania a predstáv detí; navodené, priamo i nepriamo usmerňované); individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity;krúžková činnosť, individuálne jazykové chvíľky, hodnotenie dňa