Choď na obsah Choď na menu
 


Rada školy pri ZŠ s MŠ v Imeli

20. 8. 2013

 

Rada školy bola ustanovená podľa § 25 zákona SNR č.596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291 Z.z. o školskej samospráve. 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a posudzuje záujmy miestnej samosprávy, rodičov, pedagogických a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Rada školy pri svojom vzniku prijala štatút, v ktorom sú uzákonené jej práva a povinnosti vyplývajúce z jej poslania.

Rada školy sa okrem iného vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, uskutočňuje a riadi výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na jeho odvolanie s odôvodnením.

Voľba do Rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním a jej členovia sú volení na štvorročné funkčné obdobie.

Rada školy sa stretáva štyrikrát do roka a pracuje podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu. Na svoje zasadnutia prizývajú riaditeľa školy, predsedu Rady rodičov a iných hostí.

 

 

 

Za pedagogických pracovníkov ZŠ: Mgr.Alžbeta Gálová

Za pedagogických pracovníkov MŠ: Melánia Zacharová 

Za nepedagogických pracovníkov: Oľga Hamranová

 Za rodičov ZŠ:

 Viktória Darázsová - predsedkyňa RŠ

Ing.Ildikó Guttmann

Gabriela Szabóová

Za obecné zastupiteľstvo:  Erika Ágová                                                     Ing. Anita Wittichová                                         Marian Tóth

Za iné organizácie : Michal Bacigál

Za rodičov MŠ:

Ing. Beke Ladislav