Choď na obsah Choď na menu
 


Záhrada, ktorá učí

3. 2. 2010

Záhrada, ktorá učí

 

  Cieľ projektu:

  Utvárať základy ekologického cítenia a pozitívneho vzťahu detí k prírode a životnému prostrediu.


          Teoretické východiská projektu:
- Vo všetkých výchovných zložkách využívať ekologickú výchovu a vštepovať deťom kladný vzťah k    prírode
- Využívať ekohry pri pobytoch vonku a pri rozvíjaní poznania
- V edukácii využívať metódy pozorovania, pokusu a demonštrácie
- Všímať si krásu prírody, farby, tvary, veľkosti
- Ekologickú výchovu realizovať v prírode, na školskom dvore a pri pobytoch vonku
- Viesť deti k pozitívnemu vzťahu k prírode spoločnými aktivitami s rodinou


                      Úlohy projektu:

Oblasť kognitívna
- poskytnúť deťom základné poznatky o živej a neživej prírode, získať primerané poznatky o ochrane prírody, viesť deti k uvedomeniu si významu prírody pre život človeka.

Oblasť sociálno-emocionálna
- rozvíjať emocionálny vzťah detí k prírode, naučiť sa ju vnímať a vyjadriť svoje pocity, naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje konanie.

Oblasť percepčno-motorická
- rozvíjať zmyslové vnímanie prírody, koordináciu zmyslových a pohybových orgánov, motorické zručnosti a pracovné návyky potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia.