Choď na obsah Choď na menu
 


Rok na dedine - regionálna výchova

7. 2. 2010

Koordinátorka projektu : Melánia Zacharová

 

 

“Poznávajme kraje naše a poznáme sami seba“

                                                         Andrej Kmeť

                                                                                      

 

 

Dnes sú známe a rozšírené viaceré alternatívne koncepcie, ktoré sú orientované smerom k deťom.

            Zastávajú názor, že výchova je rovnocenným partnerom vzdelávania, predovšetkým v oblasti emotívneho rozvoja a to cez poznatky o vlastnej rodine, regióne, štáte.

            Týmto smerom sme sa rozhodli ísť pri realizácii nášho projektu.

Projekt má 3 časti :

1.    Hudobno - pohybové hry – zahŕňa detské hry, riekanky, vyčítanky, rečňovačky, hádanky, príslovia a porekadlá, vnímanie rytmu, koordinácia pohybu v priestore a základné tanečné motívy. Cieľom je opakovať a upevňovať už naučené a zbierať, osvojovať  si nové spolu s ich písomným zaznamenaním. Hudobno - pohybové hry budem vhodne využívať integrovane v rámci celého dňa .

 

2.      Tvorivá dramatika (TD) prinesie do edukačných činností viac hier, radosti a zážitkov. Budeme riešiť i prehodnocovať vzťahy medzi deťmi – problémy i situácie, ktoré prináša život v triede i mimo nej. TD sa zameriava na rozvoj osobnosti dieťaťa. Vychádza z myšlienky , že dieťa najprv poznáva a vyjadruje samo seba a to mu pomáha poznávať iných a tvoriť vzťah k svetu a hľadať vlastnú metódu poznávania.

Osobnosť  je potrebné rozvíjať:

A.    smerom do vnútra osobnosti:

·         rozvojom zmyslového vnímania

·         rozvoj intelektu

·         rozvoj duševných schopností

 

B.     Smerom navonok:

·         rozšírenie vyjadrovacích schopností

·         rozvoj soc. komunikácie

·          podnecovanie interpretácie sveta

 

Uvádzam niektoré témy, problémy a situácie na riešenie:

1.      Ľudové rozprávky

2.      Moja kolíska - moja dedina

3.      Vianoce, Nový rok....- priania a želania

4.      Moji rodičia a starí rodičia – raz zostarneme a iné ....

 

Na VV a PV budeme vyrábať rôzne typy bábok, ktoré použijeme pri dramatickom. stvárnení situácií, ale aj pri práci s literárnym textom.

 

 

Realizácia : niektoré akcie budú prebiehať v spolupráci s rodičmi, iné budú prebiehať podľa ročného plánu.

Prostredie : vytvorenie tzv. oddychovej zóny, kde môžu deti relaxovať a hrať sa : koberec,  zriadenie kútika zozbieraných rôznych vecí a predmetov z každodenného života z minulosti, rôzne typy bábok...                                                                                      

 

Vážme si všetko, čo nám naši predkovia zanechali. S úctou hľaďme na minulosť a s nádejou pozerajme do budúcnosti. Myslím si , že budúca Európa bude Európou regiónov, v ktorej by si každá komunita mala zachovať svoju identitu, aby mohla obohacovať ostatné.