Choď na obsah Choď na menu
 


Príspevok na výchovu a vzdelávanie

9. 2. 2010

 

 

V zmysle § 28 ods.6, zákona 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a Všeobecne záväzného nariadenia  obce Imeľ - o čiastkovej úhrade nákladov súvisiacich s pobatom dieťaťa v materskej škole:

Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, ktorú určil zriaďovateľ Obec Imeľ je 8 .- € mesačne.

Tento príspevok sa uhrádza vopred a to najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

- ak zákonný zástupca  predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi