Choď na obsah Choď na menu
 


Čo by malo vedieť 6-ročné dieťa pred vstupom do základnej školy

3. 1. 2015

Sociálna pripravenosť
• vedieť sa odlúčiť od rodičov, nemalo by mu robiť problémy prispôsobiť sa novému prostrediu,nadviazať kontakt s novými ľuďmi
• cítiť sa dobre v kolektíve detí, vyhľadávať ich, tešiť sa na školu
• uznávať dospelú autoritu a dokázať sa jej podriadiť
• aby vedelo spolupracovať so spolužiakmi, (aby vo vzťahu k žiakom bolo šetrné k ich výsledkompráce, aby bolo citlivé na súlad a poriadok v triede, nesprávalo sa agresívne k spolužiakom, aktívne sa zúčastňovalo na živote triedy, vedelo hodnotiť kolektívnu prácu spolužiakov, ako aj aby vedelo prijímať hodnotenie, aby malo schopnosť hodnotiť svoje i cudzie správanie a zaujímať postoj k hodnoteniu iných -- veľmi citlivý ukazovateľ úrovne pripravenosti dieťaťa k vstupu do školy zo sociálnej stránky)
Hrubá motorika
• budúci školák by mal vedieť prekonať určitú vzdialenosť
• behať bez šmatlania
• preskočiť prekážku, skočiť bez strachu z určitej výšky
• udržať rovnováhu
• skákať na jednej nohe, skákať cez švihadlo, zvládnuť jednoduchý rytmický pohyb
• hádzať a chytať loptu
Jemná motorika a grafomotorika
• zvládať samostatne osobnú hygienu a samoobslužné stravovacie návyky
• nakresliť ľudskú postavu, kresliť geometrické tvary, čiaru, slimáka, horný a spodný oblúčik, vlnovku a pod.
• vedieť obkresľovať, nalepovať, modelovať, maľovať, trhať a baliť
• navliekať koráliky
• presne strihať
• zaviazať si šnúrky na topánkach
• správne držať ceruzu a správne sedieť pri stole
Jazykové a komunikačné schopnosti
• mať čistú výslovnosť a plynulo hovoriť
• plynulo prerozprávať udalosti, ktoré zažilo, alebo príbeh, ktorý si vypočulo
• odpovedať na otázky, na ktoré sa ho pýtajú
Predčíselné predstavy
• orientácia : vpravo, vľavo
• hore, dole• pod, nad, pred , za, prvý, posledný
• kvantifikátory: veľký, malý, väčší, menší
• číselný rad
• sčítanie a odčítanie v obore do 10
• poznať a pomenovať geometrické tvary
Zraková percepcia
• rozlišovať rovnaké a odlišné obrazce a to: vertikálne a horizontálne
• zraková pamäť
• zraková analýza a syntéza
Sluchová percepcia
• rozoznávať a lokalizovať zvuky
• diferencovať ich podľa akustickej predlohy
• vytlieskať v slovách slabiky, určiť ich počet
• určiť začiatočnú, poslednú a stredovú hlásku v slove (napr. pes)
• rozlišovať dĺžku hlásky, jej tvrdosť a mäkkosť
• reprodukčná schopnosť (zopakovať rytmický motív)
• rečové predpoklady (primeranú výslovnosť slabík a hlások, napr. slama, strecha, ryba, drevo,
čučoriedka, mačička, žubrienka, lastovička, lavica a i.)

Ako vyzerá nezrelosť?
Už vieme, aké vlastnosti má mať dieťa spôsobilé pre školskú dochádzku, ale ako rozpoznáme dieťa, ktoré
ešte nie je dostatočne zrelé? Do zoznamu typických prejavov nezrelosti patrí: oneskorený vývin reči, citová
labilita, hravosť, nadmerná pohyblivosť, rýchla únava pozornosti, zábudlivosť, neschopnosť vyčleniť podstatné
zo získaných informácií, znížená práceschopnosť, nepozornosť, vyrušovanie, neschopnosť dokončiť prácu,
odmietanie písať domáce úlohy, zvýšená únava, strach zo školy, musí vynakladať na učenie priveľa námahy,
a pritom často zle prospieva, ťažkosti v prispôsobení sa kolektívu, nedostatky vo výchovnom prostredí a
pôsobení, nedostatky v somatickom vývoji, neurotický povahový vývoj, ranné poškodenie (centrálnej nervovej
sústavy) CNS, výrazne podpriemerný intelekt. Ako rodičia si musíme dať pozor, aby sme na dieťa priveľmi
"netlačili" a nevyvinuli v ňom rôzne neurotické prejavy ako plačlivosť, vzdor, ohrýzanie nechtov, ceruziek a
podobne.